Savivaldos politikos prioritetai

VIETOS SAVIVALDOS POLITIKOS PRIORITETAI

LAISVAM ŽMOGUI IR BENDRUOMENEI

Be meilės, be pasišventimo joks visuomenės darbas yra neįmanomas, o savivaldybių darbas yra ne kas kita, kaip visuomenės darbas. Šiam darbui turi būti užtikrinta kiek galima platesnė laisvė, kiek galima didesnis iniciatyvos pasireiškimas. Kuomet norima savivaldybės darbuotę įsprausti į iš viršaus nustatytas ribas ir jų darbuotojus padaryti prigulmingais nuo aukštesniųjų viršininkų, tuomet iš pagrindų  griaunama savivaldybių sąvoka: vieton užsidegusio , su platesne iniciatyva ir noru pasišvęsti visuomenės darbui  veikėjo atsiranda  klusnus valdininkas, kuriam rūpi tik įtikti vyresniajam viršininkui , kad tik išgavus iš jo pagyrimą , kad užsipelnius kokį medalį ar ordiną. Jonas Vileišis

Kviečiame kilti ir kelti visus į kovą už mūsų moralinį atsinaujinimą, tradicinės šeimos vertybių išsaugojimą, tikra bendryste paremtą tautą, savivaldą, demokratiją ir įgyvendintą socialinį teisingumą.(iš partijos Tvarka ir teisingumas politinės programos LAISVAI TAUTAI)

Vietos savivalda reiškia, kad vietinės valdžios organai įstatymų nustatytose ribose turi teisę ir gebėjimą tvarkyti ir valdyti pagrindinę viešųjų reikalų dalį, už tai prisiimdamos pilną atsakomybę ir vadovaudamosi vietos gyventojų interesais.

(Iš Europos vietos savivaldos chartijos, kurią Lietuvos Seimas ratifikavo 1999 metais)

 

Partija Tvarka ir teisingumas yra visos tautos partija, orientuota į įvairius Lietuvos gyventojų sluoksnius, į visus žmones bei jų grupes.

Išpažįstamų bendrų vertybių pagrindu, partijos nariai prisiima atsakomybę siekti, kad krašteklestėtų laisvė ir teisingumas, demokratija bei socialinė rinkos ekonomika.

Teisingumas reiškia lygias teises visiems. Įstatymai apsaugo nuo savivalės ir piknaudžiavimo valdžia. Mes esame už pagarbą žmogaus ir piliečio teisėms.

Mes esame už visuomenę, besiremiančią bendruomenės dvasia ir solidarumu.

Mes siekiame stiprinti ir globoti šeimą kaip visuomenės pagrindą ir ypač esame už vaikams palankią visuomenę.

Mūsų laisva valstybė gali egzistuoti tik aktyvios savo piliečių pozicijos dėka. Kiekvienas asmuo yra iš dalies atsakingas už visuomenės gerovę.

Mes suvokiame demokratiją kaip kintančią politinę santvarką, kuri gimsta iš aktyvios piliečių veiklos ir turi būti nuolat tobulinama. Jos laisvę laiduoja valdžios padalijimas bei priežiūra.

Mes žinome,kad stipri vietos savivalda yra pamatas, ant kurio iškyla brandi demokratinė valstybė. Centrinės ir vietos valdžios santykiai, pasireiškiantys teisių, funkcijų ir finansinių išteklių pasidalinimu, yra vienas svarbiausiųvalstybės demokratiškumo rodiklių.

Mes teigiame, kad Europos vietos savivaldos chartijos nuostatos Lietuvoje kol kas neįgyvendintos, sovietinis centralizuotos valdžios paveldas dar neįveiktas, nors Lietuvos Respublikos vietossavivaldos įstatymas bei susiję teisės aktai yra taisyti daugiau nei penkiasdešimt kartų. Lietuvos savivalda, lyginant net su kaimyninėmis panašaus likimo šalimis (Lenkija, Čekija, Vendrija) yra silpna, valdžios decentralizacija – nepakankama.

Mes matome, jog Lietuvoje pernelyg vangiai diegiama ne tik Europos brandžių demokratijų geroji patirtis, bet ir užmirštas mūsų valstybės tarpukario demokratinio laikotarpio, pirmiausiai -Vasario 16 –osios Nepriklausomybės akto signataro, pirmojo ilgamečio Laikinosios sostinės burmistro, Lietuvos miestų sąjungos iniciatoriaus ir pirmojo pirmininko Jono Vileišio palikimas. Šis iškiliausias Lietuvos savivaldybininkas rašė: „... mažas miesto padailinimas, pačių žmonių padarytas, yra daug vertingesnis auklėjimo atžvilgiu , nei šimtai pagražinimų, padarytų prievarta“..

Mes konstatuojame, kadvaldžia yra pavojingai nutolusi nuo žmonių. Vienintelis kelias įveikti susvetimėjimą ir sugrąžinti žmonių pasitikėjimą valdžia – savivaldos savarankiškumo bei vietos demokratijos stiprinimas.

Todėl mes, eidami į savivaldybių tarybų ir tiesioginius merų rinkimus, pabrėžiame šiuos progaminius savivaldos politikos prioritetus:

 • Realizuota asmens teisė dalyvauti tvarkant viešuosius reikalus yra viena iš svarbiausių demokratinės valstybės vertybių.
 • Lietuva turi  veiksmingiau bendradarbiauti su kitomis valstybėmis įgyvendinant kartu paveldėtus idealus ir principus, o vietos gyventojų formuojamos savivaldos institucijos yra demokratinės Europos santvarkos pagrindas.
 • Vietos savivaldos  apsauga ir permanentinis stiprinimas Lietuvoje bus svarbus įnašas į demokratiniais pagrindais ir valdžios decentralizavimu grindžiamos Europos kūrimą.
 • Mūsų siekis – pažangiausio ir efektyviausio vietos savivaldos modelio paieška ir įgyvendinimas,  ypatingą dėmesį skiriant skandinaviškai Norvegijos, Danijos, Suomijos bei Švedijos savivaldos raidos ir tobulėjimo praktikai, kuriant modernų tautiškumą, sąžiningą, dorą ir laimingą visuomenę, kurioje šimtmečiais puoselėta kultūra ir vertybės derėtų su naujojo pasaulio pasiekta pažanga.
 • Mūsų įsipareigojimas – nuoseklus ir konceptualus vietos savivaldos politikos tęstinumas, koordinavimas ir plėtra, bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių asociacija bei tarptautinėmis organizacijomis, įtvirtinant Europos Sąjungos narių vietos savivaldos gerąją patirtį.
 • Mes užtikrinsime efektyvų subsidiarumo principo įgyvendinimą, stiprindami žemiausių savivaldos grandžių ir bendruomenių vaidmenį bei jų laisvę sprendžiant viešuosius vietos reikalus. Subsidiarumo principas reiškia, kad  pirmumo tvarka viešas pareigas įgyvendina ir paslaugas teikia arčiausiai piliečių esančios institutucijos, tai yra tos, kurios geriausiai tai gali padaryti.
 • Mes maksimaliai pasinaudosime savivaldos , kaip arčiausiai piliečių esančios valdžios institucijos, kuri geriausiai žino tenykščių žmonių rūpesčius ir lūkesčius,  privalumu. Kadangi Lietuvos savivaldybės gyventojų skaičiumi yra didžiausios Europoje, vengdami dar vieno brangiai kainuojančio  šalies teritorijos administracinių  vienetų ir jų ribų kaitaliojimo,  sieksime daugiau  savarankiškumo, funkcijų ir finansinių  išteklių suteikti seniūnijoms,  sykiu  ateityje seniūnus  įtraukdami į savivaldybių tarybas. Tam inicijuosime įstatymo pataisas, numatančias ir tiesioginius seniūnų rinkimus.
 • Aktyviai dalyvaudami pirmąkart rengiamuose  tiesioginiuose merų rinkimuose, mes suvokiame, kad tai tik pirmas žingsnis stiprinant piliečių įtaką vietos valdžiai ir sykiu politikų personalinę atsakomybę , gerinant jų priimamų sprendimų efektyvumą ir kokybę. Vertindami tiesiogiai išrinktų merų pirmųjų metų veiklą, mes tikslinsime jų teises ir pareigas, aiškiau apibrėšime atstovaujamosios ir vykdomosios vietos valdžios funkcijas, inicijuodami atitinkamas įstatymo pataisas.
 • Pritardami nuostatai, jog savivaldybių rinkimuose kelti kandidatus turi teisę ir rinkimų komitetai, mes pabrėžiame, kad partijos Tvarka ir teisingumas rinkimų sąrašai visuomet yra atviri ir nepartiniams vietos lyderiams. Mes pasisakome už kuo platesnį visuomenės atstovavimą visų lygių renkamos  valdžios institucijose.
 • Mes besąlygiškai įdiegsime gyventojų įtraukimo į sprendimų priėmimą mechanizmus įvairiuose lygmenyse bei įgyvendinsime tiesioginės demokratijos principus savivaldos institucijų veikloje.
 • Mes atgaivinsime „mirusią įstatymo normą“- apklausas ( vietos referendumus)  svarbiausiais  klausimais, kad bendruomenės galėtų priiminėti jų lūkesčius atitinkančius sprendimus.
 • Lietuvos Konstitucija laiduoja savivaldos teisę valstybės teritorijos administraciniams vienetams, tačiau administravimo funkcijos nėra deramai paskirstytos tarp centrinės ir vietos valdžios institucijų po 2010 metų apskričių reformos. Mes pertvarkysime administravimo funkcijų paskirstymą jas labiau priartinat prie regionų valdžios.
 • Valstybės lygiu garantuosime savivaldybėms finansinius išteklius, būtinus teikti valstybės joms pavestas paslaugas.
 • Sieksime pakeisti savivaldybių funkcijas jų kompetencijos srityse, konkrečiai - teritorijų planavimo, statybos, žemės nuosavybės - iš procedūrų vykdytojo į sprendimus priimančio subjekto bei išplėsti savivaldybių teises joms disponuoti valstybei priklausančia žeme miesto ir kaimo vietovėse.
 • Inicijuosime teisės aktus, kad būtų suteikti įgaliojimai gyventojų išrinktiems atstovams priimti planavimo sprendimus jų teritorijoje.
 • Sukursime teisinę bazę ir prielaidas stipresniam regioniniam lygmeniui išplečiant regionų plėtros tarybų kompetenciją stiprinant jų administracinį aparatą ir numatant regioninių biudžetų formavimą. Per savo atstovus skatinsime  savivaldybių kooperaciją įgyvendinant stambiausius projektus, ypač finansuojamus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.
 • Sieksime, kad Vilniui būtų suteiktas specialus teisinis sostinės statusas dėl išskirtinės padėties ir įpareigojimų saugoti šalies paveldą.
 • Inicijuosime teisės aktų pataisas siekdami užtikrinti tautinių mažumų dalyvavimą vietos lygmenyje, atsižvelgiant į 2003 metais Venecijos komisijos patvirtintą nuomonę Nr. 237.
 • Vietinės valdžios institucijos turi teisę naudotis teisminėmis priemonėmis, kad apsaugotų teisę nevaržomai vykdyti savo įgaliojimus ir užtikrintų vietos savivaldos principų, puoselėjamų konstitucijos ir įstatymų, pagarbą. Sieksime, kad savivaldybių asociacija turėtų įtvirtintą teisę atstovauti visas savivaldybes teismuose.
 • Suteiksime išskirtinę paramą mažų miestelių, tokių kaip Rietavas, Sintautai, Lukšiai, Lekėčiai, Visaginas, Neringa, Šventoji ir kitų savivaldos atgaivinimo programoms bei savitumo išsaugojimo projektams ir iniciatyvoms.
 • Bendradarbiaudami su mokslo, kultūros bei verslo bendruomenėmis kiekvienai savivaldybei parengsime ir pateiksime gyventojų svarstymui darnios plėtros, investicijų skatinimo, kultūrinės raidos ir paveldo išsaugojimo, sveikos gyvensenos bei socialines programas ir sieksime jas įgyvendinti per savo atstovus vietos savivaldos institucijose.
 • Paslaugų verslo įmonėms sieksime sudaryti palankiausias sąlygas dirbti bei plėtoti gyventojams teikiamų paslaugų įvairovę ir kokybę.
 • Iš esmės pakeisime aprūpinimo socialiniu būstu politiką, prioritetą teikiant jaunoms šeimoms.

 

 • Kardinaliai pertvarkysime daugiabučių namų administravimo sistemą griežčiau nustatant tam tikrus įmonių pelno apribojimus, peržiūrint paslaugų kainos nustatymo metodikas, apibrėžiant gyventojams teikiamų paslaugų kokybės kriterijus. Skatinsime konkurencingą ir skaidrią komunalinių paslaugų teikimo aplinką, aukštą aptarnavimo kultūrą. Paslaugų kainos turi atitikti sąnaudas, o gaunamas pelnas negali viršyti  10 procentų ribos. 
 • Vaikų žaidimų ir sporto aikštelės, dviračių takai, sveikatingumo trasos, poilsio parkai, skverai, rekreacinės zonos, turistiniai maršrutai kiekvienoje mūsų globojamoje vietos savivaldoje bus nuolatinio atsakingų pareigūnų dėmesio centre.
 • Ypatingą dėmesį skirsime viešųjų erdvių ir apleistų urbanistinių zonų sutvarkymui.
 • Vietos savivaldoje atsakingai įgyvendinsime „Saugios kaimynystės“ bei kitas, viešąjį saugumą užtikrinančias programas, sieksime nusikaltimų prevencijos priemonių viešosiose erdvėse optimalaus panaudojimo, užtikrinant žmogaus teisių ir asmens laisvių apsaugą.
 • Atnaujinsime sporto, dailės, muzikos ir meno mokyklas, modernizuosime techninės kūrybos būrelių, dienos centrų bei popamokinio ugdymo sistemą, sudarysime geriausias sąlygas vaikams ir jaunimui kūrybiškai tobulėti.
 • Ypatingą dėmesį skirsime miestų ir miestelių infrastruktūros projektams, gatvėms ir keliams bei viešojo transporto paslaugų kokybei kaimo vietovėse.
 • Kiekvienas kandidatas į savivaldybės tarybos narius - merus bei visi partijos kandidatai savo programose privalo įsipareigoti atlikti konkrečius darbus pagal vietos sąlygas, įrodydami, kad jie yra arčiausiai žmogaus ir bendruomenės bei geriausiai žino jų lūkesčius ir problemas.

Žemaitija, Aukštaitija, Dzūkija ir Suvalkija yra natūraliai susiformavę, unikalūs Lietuvos regioninio spektro perlai. Tarmės, tautosaka, tradicijos, spalvos, raštai, atlaidai, turgūs, darželiai, valgiai, buitis, kraštovaizdis, vietovardžiai, kaimai ir miesteliai, gyvenimo būdas, istorija ir daugybė čia neišvardintų, tačiau be galo svarbių dalykų mums yra šventi ir brangūs. Kaip Laisvė ir Tėvynė.

Mes, partija Tvarka ir teisingumas deleguojame geriausius savo atstovus įgyvendinti mūsų programų vietos savivaldos baruose, visų pirma, atsižvelgdami į svarbiausius – meilės ir tarnystės savo kraštui kriterijus.