2019 kovo 3 d. Savivaldybių tarybų rinkimai

partijos-istatam

PARTIJA ,,TVARKA IR TEISINGUMAS“

 

2019 m. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ PROGRAMA

 

STIPRI ŠEIMA–– SAUGI BENDRUOMENĖ –– ATSAKINGA SAVIVALDA

 

Gerb. Lietuvos savivaldybių žmonės,

Savivaldos istoriją, kaip ir šeimos, bendruomenės, kuria kiekvienas žmogus. Visi mes esame unikalūs, ateiname į pasaulį šeimose – mažiausiose bendruomenėse, kurios supa mus gyvenime. Suaugę mes tampame vaikų darželių, mokyklų, darbo kolektyvų nariais, atrandame save vietos, politinėse, religinėse ir kultūrinėse bendruomenėse.

Savivalda yra pamatas, ant kurio iškyla brandi demokratinė valstybė, kuri gali egzistuoti tik aktyvių, kuriančių, kūrybingų, gebančių kritiškai vertinti viešąjį gyvenimą, pačią valstybę, jos valdžią, piliečių dėka.

Partijos Tvarka ir teisingumas tikslas – visapusiškas atstovavimas žmonių interesams. Mes esame vertybių partija, orientuota į įvairius gyventojų sluoksnius, į visus žmones bei jų grupes ir pasisakome už stiprią šeimą, saugią bendruomenę ir atsakingą savivaldą.  

Mes žinome, kaip kurti atvirą bendruomenei, atsakingą, pažangią ir efektyvią vietos savivaldą, kurioje būtų realizuota asmens teisė dalyvauti tvarkant viešuosius reikalus, gerbiamos kiekvieno žmogaus teisės ir girdima kiekviena nuomonė.

Partija Tvarka ir teisingumas keičiasi, atsinaujina ne tik naujais žmonėmis, bet ir idėjomis.

Į 2019 m. savivaldos rinkimus keliaujame ryžtingai, su gerai parengta programa, apgalvotais, apimančiais visas Lietuvos savivaldybes savivaldos politikos prioritetais.

Mūsų laukia daug naujų iššūkių, kad galėtume pasiekti užsibrėžtus tikslus ir tikimės Lietuvos žmonių palaikymo visose savivaldybėse. Tam, kad ambicingi tikslai būtų pasiekti, neužtenka vien mano, kaip pirmininko, noro, pastangų, bet būtina turėti gerą komandą.

Džiaugiuosi, kad tokią komandą suformuoti pavyko, joje yra sąžiningi, principingi ir atsakingi politikai, kuriems rūpi Vietos savivalda ir Lietuvos ateitis.

Išpažįstamų bendrų vertybių pagrindu partijos deleguoti į savivaldą žmonės prisiima atsakomybę siekti, kad jų kraštuose klestėtų laisvė ir teisingumas, demokratija bei socialinės rinkos ekonomika. Demokratiją mes suprantame kaip gyventojų galimybę daryti įtaką jiems svarbiems kasdieniniams sprendimams. Atstovaujamąją demokratiją suvokiame kaip kintančią politinę santvarką, kuri gimsta iš aktyvios piliečių veiklos ir turi būti nuolat tobulinama, o jos laisvę laiduoja valdžios padalijimas bei priežiūra.

Mums svarbus yra vietos valdžios atsakingumo piliečiams veiksnys, politinė kultūra, partnerystė tarp atskirų socialinių subjektų ekonominėje ir socialinėje plėtroje.

Mums svarbi Šeimos gerovės politika. Įgyvendindami ją, stiprinsime ir globosime šeimas, nes jos yra stiprios valstybės, visuomenės pagrindas.

Mums svarbi bendruomeniškumo samprata, todėl norėdami tenkinti politinius, socialinius, asmeninius poreikius mes įtrauksime Vietos bendruomenes į savivaldos plėtros procesus. 

Partija, rinkimai, politika, eiti, balsuoti, rinkti – tai žodžiai, kurie bus dažni visų Lietuvos žmonių kasdienybėje. Koks bus Jūsų pasirinkimas ar būsite atsakingi ir pilietiški, kuriais politikais patikėsite, priklausys nuo Jūsų apsisprendimo. 

Aš raginu tikėti ir pasitikėti partijos Tvarka ir teisingumas komanda, būti aktyviems, ambicingiems, kritiškiems ir pilietiškiems.

Pilietiškumas – tai vertybė, padedanti žmonėms nuolat tobulėti ir susidurti su iššūkiais, suvokti, kad privaloma priimti sprendimus, susijusius su pačiu asmeniu, jo šeima, draugais bei jį supančia bendruomene. Pilietiškumas – pagarba valstybei, jos teisinei, kultūrinei, socialinei bei fundamentaliai santvarkai.

Mes, partijos Tvarka ir teisingumas komanda, tariame Jums ačiū už pasitikėjimą ir garantuojame ketverius gerų pokyčių metus.

 

Partijos pirmininkas                                                                          Remigijus Žemaitaitis

 

Turėdami aiškią savivaldos ateities viziją, dalyvaudami savivaldybių tarybų ir tiesioginių merų rinkimuose, pabrėžiame šiuos programinius savivaldos politikos prioritetus.

 

SAVIVALDYBIŲ VALDYMAS. SAVIVALDA – ŽMOGUS. ŽMOGUS – SAVIVALDA

Mes pritariame piliečių savivaldai, piliečių, bendruomenių įtraukimui į savivaldos valdymą, todėl nuolatos skatinsime jų veiklos plėtrą, suteikdami jiems didesnę atsakomybę ir įtaką inicijuodami patariamąsias tarybas, referendumus, gyventojų apklausas visuomenei svarbiais savivaldos klausimais.

Pasisakydami už seniūnų ir seniūnaičių galių didinimą, seniūnijų ir bendruomenių teisę spręsti ūkinius ir finansavimo klausimus, inicijuosime teisės aktus, kad būtų suteikti įgaliojmai gyventojų išrinktiems atstovams priimti sprendimus del planavimo jų teritorijoje.

Užtikrinsime, kad savivaldos institucijų darbas atlieptų gyventojų poreikius ir lūkesčius, reikalaudami, kad savivaldybių tarnautojai, pavaldžios savivaldybėms įstaigos prisiimtų atsakomybę už savo veiklos rezultatus.

Mums svarbus nuoseklumas, pradėtų darbų tęstinumo užtikrinimas, todėl įsipareigojame nuosekliai tęsti pradėtus darbus, koordinuoti ir plėtoti vietos savivaldos politiką, bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių asociacija, tarptautinėms organizacijomis, kaimo ir miestų Vietos veiklos grupėmis.

Įgyvendindami atsakingumo savivaldybės bendruomenei principą, partijai Tvarka ir teisingumas atstovaujantys merai, savivaldybių tarybų nariai kiekvienais metais viešai atsiskaitys savo savivaldybių gyventojams, ypatingą dėmesį skirs informacijai viešinti, visuomenei informuoti apie svarbius savivaldos įvykius, naujus teisės aktus.

 

Investicijos – turto valdymas

Kalbant apie investicijas, turto valdymą, prioritetą teikiame kuriančiam ir mokančiam verslui, naujoms darbo vietoms kurti, jaunų žmonių verslumui skatinti. Kuriant viešąją infrastruktūrą, skatinsime privataus verslo iniciatyvas, partnerystę regeneruojant apleistas (miestų) teritorijas, ypatingą dėmesį skirdami viešosioms erdvėms ir urbanizstinėms zonoms sutvarkyti netvarkingų, apleistų pastatų priežiūrai užtikrinti. 

Vienas iš esminių mūsų darbų bus kokybiškas, racionalus finansinių išteklių valdymas, todėl užtikrinsime atsakingą biudžeto planavimą, viešą, skaidrų ir efektyvų lėšų panaudojimą, vykdysime palankią mokesčių politiką, mokesčių surinkimą į savivaldos biudžetą, užtikrinsime, kad skaidriai būtų naudojamos savivaldybės, valstybės ir ES lėšos.

Įgyvendindami skaidrumo principą, ypatingą dėmesį skirsime, kad savivaldybių ir jų kontroliuojančių įmonių viešieji pirkimai būtų skaidrūs, planuojami atsakingai.

Tęsime daugiabučių namų renovaciją, kontroliuosime kad lėšos būtų naudojamos efektyviai, reikalausime atliekamų darbų kokybės.

Atstovaudami gyventojams savivaldoje pastebėjome, kad savivaldybėse sunkiai sprendžiami kelių remonto bei priežiūros, viešojo transporto paslaugų prieinamumo klausimai, didmiesčiuose aktualios išlieka didelio kelių apkrovimo, nesureguoliuoto eismo problemos. Atsižvelgdami į gyventojų poreikius gerinsime kelių būklę, užtikrinsime viešojo transporto paslaugų prieinamumą kaimo vietovėse, organizuodami susisiekimą miestuose ir gyvenvietėse prioritetą teiksime ekologiškam viešajam transportui ir dviračiams. Inicijuosime sprendimus, kad kaimiškųjų seniūnijų keliai būtų pravažiuojami, kelių remonto darbai būtų atliekami laiku ir kokybiškai.

Vykdysime centralizuotą geriamojo vandens ir nuotekų plėtrą kaimiškose vietovėse. Ypatingą dėmesį skirsime aprūpinimo socialiniais būstais programai parengti ir

įgyvendinti, socialiniems būstams įrengti

Savivaldybės vis dar aktualus ir svarbus lieka atliekų tvarkymo klausimas, todėl užtikrinsime atliekų tvarkymo sistemos racionalų funkcionavimą, bendradarbiaudami su regioniniais atliekų tvarkymo centrais, priimdami palankius gyventojams sprendimus.

Pritariame atsakingam savivaldybių turto valdymui, efektyviam panaudojimui, todėl mums svarbu, kad savivaldybėms priklausantis turtas būtų naudojamas bendruomenių poreikiams tenkinti. Būsime atviri gyventojams ir kiekvienais metais atsiskaitysime apie valdomas turto vertes.

Siūlymai dėl daugiabučių namų butų savininkų bendrijų:

 • Bendrijos reorganizavimo procedūros supaprastinimas.
 • Daugiabučių namų 1 ir 2 aukštų butų ir kitų patalpų savininkų atleidimas nuo mokesčio už liftų aptarnavimą bei specialių įnašų liftų remontams ir pirkimams.
 • Laikinai išvykusių iš šalies butų ir kitų patalpų savininkų galimybė nemokėti už dalį bendrijos teikiamų paslaugų.
 • Prievolė tinkamai informuoti bendrijos narius apie šaukiamus susirinkimus, kuriuose bus sprendžiami klausimai dėl bendrijoje taikomų tarifų.
 • Aiški namo buto ir kitos patalpos savininko tapimo bendrijos nariu procedūra.
 • Reikalavimai bendrijos revizijos komisijos narių (revizoriaus) kompetencijai.

 

 • Siekti įvairinti daugiabučių savivaldybių tarybų tvirtinamas daugiabučių gyvenamųjų namų

savininkų bendrijų rėmimo programas, tuo tikslu nuolat nagrinėti ir analizuoti bendrijose susiklostančias situacijas ir siūlyti savivaldybių taryboms situacijų sprendimo būdus.

Siūlymai dėl daugiabučių namų butų savininkų bendrijų, sodininkų bendrijų, garažų eksploatavimų bendrijų:

 • Pranešimų apie valdymo organų rinkimus sugriežtinimas.
 • Bendrijų valdymo organų atsakomybės sugriežtinimas.

Siūlymai dėl butų ūkių:

 

 • Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatuose įteisinti ginčus

nagrinėjančio organo institutą.

 • Įstatymiškai nustatyti baudos, o ne įspėjimo skyrimą administratoriui arba valdytojui, kuris

laiku neperduoda naujam administratoriui arba valdytojui pastato techninės dokumentacijos ir / arba kaupiamųjų lėšų, pažeidimo pakartotinumo atveju baudą trigubinti. Kaupiamųjų lėšų nesavalaikio perdavimo atveju nustatyti CK 6.261 str. numatytų palūkanų skaičiavimą.

 • Įstatymiškai nustatyti griežtesnę ilgalaikio plano pastatui atnaujinti sudarymo procedūrą. 

Siūlymai dėl kitų juridinių asmenų:

 • Nustatyti, kad būtų ieškomi būdai sumažinti mokesčius už šildymą, atliekų išvežimą, kt.
 • Tikslu tinkamai įgyvendinti savininkų interesus, ieškoti būdų mažinti mokesčius už šildymą,

atliekų išvežimą, t.t. Kiekvienoje savivaldybėje turėtų būti individualūs sprendimai šitais klausimais.

 

REGIONINĖ POLITIKA SIEKIANT NE TIK IŠLIKTI

Mes pritariame kokybiškam atstovavimui regioninėse plėtros tarybose. Mums svarbu, kad būtų įgyvendinti strategiškai svarbūs savivaldybėms projektai, atstovai savivaldybėse dirbtų taip, kad paskatintų vietos ir regioninę ekonominę veiklą, didintų konkurencingumą ir inovacijas.

 

Bendradarbiavimas

Sparčiai mažėjant gyventojų skaičiui bei senstant visuomenei susiduriama su naujais iššūkiais, gilėja atotrūkis tarp atskirų vietovių, regionų. Vis dažniau gyventojai savęs nebesieja tik su viena konkrečia savivaldybe bei jos teritorija, tačiau pasirenka įvairius modelius: gyvena vienos savivaldybės teritorijoje, tačiau dirba kitoje savivaldybėje, viešosiomis savivaldybių paslaugomis naudojasi mišriai. Tai ypač aktualu toms savivaldybėms, kurios yra arti didžiųjų Lietuvos miestų. Būtent čia ir kyla didžiausias bendradarbiavimo poreikis tarp savivaldybių, siekiant kad būtų pateisinti teisingi lūkesčiai dėl galimybės dirbti, gauti orų atlyginimą bei aukšto lygio, prieinamas viešąsias paslaugas. Tik kai kuriais atvejais savivaldybės nestokoja iniciatyvos, peržengia savivaldybių ribas, kad būtų įgyvendinti visiems naudingi bendri sprendimai.

Mums svarbu užtikrinti racionalų bei efektyvų valstybės ir savivaldybės išteklių panaudojimą savivaldybėms bendradarbiaujant ir kartu teikiant viešąsias paslaugas tokiose srityse kaip švietimas, kultūra, sveikatos priežiūra. Tokiu būdu būtų kartu gerinama paslaugų kokybė, užtikrinamas viešųjų paslaugų prieinamumas gyventojams. Mes pasisakome už privalomą savivaldybių viešųjų paslaugų strateginį planavimą, įtraukiant ne tik šalia esančias ir dialogo siekiančias savivaldybes, bet ir socialinius bei ekonominius parnerius, verslą, nevyriausybines organizacijas.

Nevyriausybinės organizacijos taip pat turėtų tapti pilnaverčiu parneriu, geru bei patikimu savivaldybių organizuojamų viešųjų paslaugų tiekėju. Tai aktualu ne tik dėl efektyvumo aspekto, bet siekiant įtraukti į aktyvią veiklą kuo daugiau gyventojų, pakeisti požiūrį ir nelaikyti nevyriausybinių organizacijų tik pilietinės visuomenės elementu. 

 

Patrauklumas

Bene visos savivaldybės gražėja – įkuriami, atnaujinamai parkai, renovuojamos miestų aikštės. Neneigiant, kad tai yra reikšminga ir reikalinga vietos gyventojams, svečiams trumpalaikėje perspektyvoje, akivaizdu, kad be aukštą pridėtinę vertę kuriančių investicijų pritraukimo ateitis dėl vykstančių ekonominių ir demografinių procesų nėra tokia šviesi. Savivaldybės retai taiko priemones, kurios padėtų pritraukti investicijas, stokoja aukštos kvalifikacijos specialistų, taigi būtina taikyti mokesčių lengvatas (nekilnojamojo turto, vietinių rinkliavų, žemės nuomos, žemės mokesčio), plėtoti bei įrengti infrastruktūrą verslui (nenaudojamų teritorijų infrastruktūros konversija ir jos pritaikymas verslui), konsultuoti, ieškoti, bendradarbiauti su potencialiais investuotojais. Būtina susitelkti ir siekti pritraukti kuo daugiau tiesioginių investicijų, norint, jog ekonominio ir socialinio išsivystymo lygis nekristų. Ne mažiau svarbu yra ir gerinti atskirų savivaldybių įvaizdį, teikti informaciją apie privalumus gyventi, dirbti, mokytis konkrečiose savivaldybėse. Tai padėtų išlaikyti jaunus žmones ir mažesnėse regionų savivaldybėse arba sugrįžti gyventi po studijų.

Planavimas

Savivaldybėse pasigendama kompetencijų, kurios reikalingos, jog planuojami projektai, plėtra būtų orientuoti į didelio efektyvumo priemonių ilgalaikėje perspektyvoje sukūrimą. Būtent savivaldybių investicijų, plėtros, strateginio planavimo skyriai turi būti prioritetiniai, sutelkę itin aukštos kvalifikacijos specialistus. Dažnai matyti, kad yra formuojami atskiri, siauri poreikiai koncentruojantis į tai, ką galima gauti iš atskirų sektorinių ministerijų siūlomų investicinių krypčių, produktų sąrašo, neskiriant pakankamai dėmesio investicijoms pagrįsti, intervencinei logikai, suderinamumui, priemonių sinergijai ir prioretizavimui. Pačios savivaldybės dažniausiai pasitiki išorės konsultantais ir mažai įsitraukia į planavimo, projektų rengimo procesus, kas lemia ir nesusikalbėjimą, adekvataus įsigilinimo į esamas problemas stoką, sukuriama brangi infrastruktūra neįvertinant jos tolimesnio ekonominio tvarumo, išlaikymo, atnaujinimo, finansinių galimybių. Svarbi integruota teritorijų plėtra, o ne siauras sektorinis planavimas. Savivaldybės turi būti iniciatyvios, pačios ieškoti galimybių pasinaudoti įvairiais galimais finansavimo šaltiniais (valstybės/savivaldybių biudžetas, ESI fondai ir kiti paramos fondai, ES bendrosios finansinės programos, ES ir nacionaliniai finansiniai instrumentai, alternatyvūs finansavimo šaltiniai (pvz., pensijų fondai).

 

STIPRI ŠEIMA – STIPRIOS VALSTYBĖS, ATSAKINGOS SAVIVALDOS, SAUGIOS BENDRUOMENĖS PAGRINDAS

Plėtojant socialinę partnerystę vaiko gerovės politikos kontekste, mums svarbu užtikrinti vaiko teises, šeimų saugumą. Vienas iš esminių mūsų prioritetų užtikrinti, kad savivaldybėse būtų parengtos ir įgyvendintos Šeimos gerovės politikos programos. Kad būtų įgyvendintas šis tikslas, sudarysime palankias sąlygas plėtoti šeimos verslui, galimybes gauti finansinę paramą asociacijoms, dirbančiomis su šeimomis, inicijuosime Vaikų dienos centrų, daugiafunkcinių centrų steigimą ir plėtrą.

Stipri šeima – saugi šeima. Šeimų materialinį saugumą sieksime užtikrinti inicijuodami ES paramos, dėl kurios būtų galima finansuoti projektus, diskusijas su darbdavių asociacijomis, gavimą.

Inicijuosime mažas pajamas turinčių šeimų moksleivių vasaros poilsį ir užimtumą su sveikatinimo paslaugomis. Šeimoms užtikrinsime palankią gyvenamąją aplinką, taikysime būsto nuomos kompensavimo principą.

Užtikrinsime kokybiškos kompleksinės paramos teikimą šeimoms siekdami, kad ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, mokyklose specialioji pagalba būtų teikiama ir vaikui, ir šeimai, kad būtų parengtos ,,Darbo su šeima“ programos, inicijuosime šeimų poilsių parkų kūrimą ne tik miestuose, bet ir kaimiškose vietovėse, plėtosime daugiafunkcinių centrų tinklą, stiprinsime jau  esamų daugiafunkcinių centrų veiklą.

Sunku įsivaizduoti klestintį, modernų kraštą be gerų mokytojų, mokyklų, modernių kultūros, sporto, įstaigų, iniciatyvaus jaunimo, klestinčio žemės ūkio, turizmo plėtros.

Švietimas

Investuodami į švietimą, mes investuojame į Lietuvos ateitį. Švietimas – vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių visuomenės išsivystymo lygį, žmogaus sėkmę šiuolaikinėje visuomenėje.

Mūsų prioritetas – kokybiškos, prieinamos švietimo paslaugos, švietimo sistemos integravimas į visuomeninę, socialinę, bendruomeninę veiklą.

Mes įsitikinę, kad visuomenės augimas priklauso nuo švietimo kokybės. Kokybiškas švietimą mes suvokiame kaip visuomenės gerovės kūrimo pagrindą, todėl formuodami švietimo politiką savivaldybėse, atsižvelgsime į visuomenės socialinius užsakymus, vaikų, tėvų vidinius poreikius.     

Užtikrinsime kokybišką ir orų švietimo paslaugų finansavimą, visų švietimo darbuotojų atlygį.

Sieksime, kad kokybiškai būtų teikiamos specialių poreikių turinčių vaikų ugdymo, socialinės atskirties integracijos, tėvų švietimo, profesinio orientavimo, švietimo pagalbos paslaugos, sudarytos sąlygos ikimokyklinio ugdymo plėtrai, ikimokyklinio ugdymo prieinamumui ypač didžiuosiuose miestuose ir kaimo vietovėse, neformalaus švietimo iniciatyvoms skatinti.

Siekiant stiprinti partnerystę tarp asociacijų ir savivaldybių, stiprinsime Trečiojo amžiaus universitetų veiklą, remsime juose vykdomas sveikatos stiprinimo, mokymosi visą gyvenimą, kultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo veiklas, kurios moko ir skatina aktyviai, įdomiai gyventi, jaustis reikalingiems ir kuo ilgiau išlikti savarankiškiems, burtis į bendruomenę ir būti pilietiškiems.

Kultūra

Siekdami sudaryti sąlygas kultūros prieinamumui ir sklaidai, užtikrinsime atsakingą kultūros politikos formavimą, paslaugų teikimą regionų gyventojams, didinsime regionų patrauklumą vietos bendruomenėms, investuotojams, turizmui, sieksime, kad savivaldybės taptų meno, kultūros, turizmo ir poilsio centrais.

Būsime objektyvūs vertindami kultūros įstaigų veiklą ir sieksime, kad kultūros įstaigų finansavimas būtų susietas su jų veiklos rodikliais, meno kolektyvų pasiekimais.

Nuosekliai didinsime lėšas asociacijų kultūrinių projektų daliniam kofinansavimui,  užtikrinsime racionalų lėšų paskirstymą įtraukdami bendruomenių, meno organizacijų atstovus, pagal finansines galimybes atnaujinsime ir renovuosime kultūros įstaigas, bibliotekas.

Inicijuosime projektus ir skatinsime bendradarbiavimą tarp savivaldybių kultūros įstaigų ir profesionalaus meno kūrėjų.

Užtikrinsime kultūrinių renginių viešinimą, patrauklumą  ir prieinamumą visuomenei.

Gerbsime visus gyventojus sudarydami tinkamas ir pilnavertes sąlygas tautinių mažumų kultūrai ir kalboms puoselėti.

Siekdami sustiprinti regionų savitumus, plėtoti edukacinių programų įvairovę, skatinsime  pažintinio turizmo plėtrą, bendradarbiaudami su verslo atstovais savivaldybėse inicijuosime Turizmo centrų steigimą.

Skatinsime privatų verslą plėsti turistinę laivybą.

Inicijuosime nukreipiamųjų ženklų į lankomus objektus parengimą, turizmo maršrutų paruošimą ir pristatymą visuomenei.

Užtikrinsime kokybišką informacijos skaidą, reklamą, edukacinių programų pasiūlą, inicijuosime edukacinių klasių sukūrimą.

Bendradarbiausime su bendruomenėmis, kad jos įgyvendintų savanorystės programas dėl lankomų objektų tvarkymo ir priežiūros.

Sportas

Efektyviai išnaudodami savivaldybėms priklausančius sporto infrastruktūros objektus, gerinsime sporto infrastruktūrą, prieinamumą, inicijuosime mokyklų sporto bazių atnaujinimą, užtikrinsime pradėtų įgyvendinti projektų tęstinumą, skatinsime privačias investicijas į sporto infrastruktūrą, užtikrinsime tolygų visų sporto šakų finansavimą.

Ypatingą dėmesį skirsime fiziniam aktyvumui populiarinti, organizuodami masinius sporto renginius, inicijuosime programų „Sportas bendruomenei“, ,,Sportas – šeimai“ įgyvendinimą. Bendradarbiaudami su verslu remsime profesionalų suaugusiųjų sportą, privačias iniciatyvas organizuoti tarptautinius ir prestižinius sporto renginius miestuose ir gyvenvietėse.

Jaunimo politika

Jaunimo politiką mes suprantame kaip įvairių priemonių, siekiančią kuo palankesnių sąlygų asmeninei jauno žmogaus brandai ir sėkmingai integracijai į visuomenę, visumą.

Jaunimo politiką plėtosime dviem pagrindinėmis kryptimis. Pirma – švietimo, kultūros, sporto, darbo ir užimtumo, būsto, sveikatos. Antra – jaunimo veiklos plėtra.

Sudarysime sąlygas neformalus jaunimo ugdymui, inicijuosime projektus, kuriais bus skatinama savanorystė, jaunimo iniciatyvos, remiamos neformalios jaunimo grupės.

Inicijuosime Jaunimo centrų kūrimąsi, remsime šeimos pastangas, padėdami parengti jauną asmenį savarankiškam gyvenimui, prioritetą teiksime asociacijų projektų finansavimui, skatinančiam inovatyvias jaunų žmonių iniciatyvas.

 

Žemės ūkis

Žemės ūkio produkcijos paruošimas, gamyba, realizavimas 

Negalima būti klestinčia Lietuva be turtingo Lietuvos kaimo ir žemės ūkio plėtros. Todėl mūsų tikslai – didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, pagerinti kaimo vietovių gyventojų gyvenimo kokybę, skatinti rajono ūkininkų gaminamos produkcijos platinimą ir vartojimą.

 • Didinsime savivaldybių kaimo rėmimo programų finansavimą, racionaliai, atsakingai skirstysime lėšas.
 • Ypatingą dėmesį skirsime smulkiesiems ir vidutiniams ūkiams, didinsime smulkiųjų ūkių ekonominį gyvybingumą, skatinsime produkcijos realizaciją.
 • Užtikrinsime paramą jauniesiems ūkininkams.

Žuvininkystė prioritetas vietiniams gyventojams

 • Sieksime, kad žuvininkystė būtų naudinga bendruomenėms ir pelninga gyventojams,

Išlaikytų tradicijas, remtųsi skaidriu, darniu, subalansuotu išteklių naudojimu.

 • Skatinsime prie Baltijos jūros, Kuršių marių, didesnių vandens telkinių (upių ir ežerų)

gyvenančių žmonių žvejybos verslą. Kai sugautos žuvys realizuojamos vietinėje rinkoje, išlaikomos žuvų vartojimo tradicijos, skatinama organizuoti renginius, žvejyba siejama su naujų verslų kūrimu prie didžiųjų vandens telkinių.

 • Baltijos jūroje prioritetą teiksime konkurencingų žuvininkystės ūkių veiklai.
 • Numatysime skaidrius žvejybos galimybių skirstymo kriterijus, sieksime, kad būtų kuriama konkurencinga aplinka, kuri leistų rinkoje atsirasti naujiems verslams. Atskiros verslo grupės negalėtų valdyti daugiau kaip 20 proc. vienos rūšies žuvų žvejybos galimybių.
 • Kuršių mariose, upėse ir ežeruose ieškosime balanso tarp verslinės ir mėgėjiškos žvejybos,

taip būtų sudaromos sąlygos kurti naujų žvejybos prieplaukų tinklą, vietiniams gyventojams legaliai žvejoti, įsigyti modernius įrankius.

 • Savivaldose, bendruomenėse per įvairias programas skatinsime žuvų veisimą, auginimą

(akvakultūra), žuvininkystės produktų gamybą, menkaverčių žuvų priegaudą, mokslinius tyrimus, inovacijas.

 • Vietos savivaldose remsime su žvejyba susietą turizmą (rekreaciją), žuvų kulinariją,

literatūros leidybą, žvejybos ir žuvininkystės edukacines programas.  

 

Sveikatos priežiūra, visuomenės sveikata, sveika gyvensena

Mes pasisakome už kokybišką sveikatos įstaigų funkcionavimą, paslaugų teikimą, visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų įvairovę visoms gyventojų grupėms, bendradarbiavimą sveikatos stiprinimo klausimais su socialiniais partneriais.

Įsipareigojame analizuoti savivaldybių gyventojų sveikatos problemų ir gyvensenos ypatumus, rengti informacinę ir metodinę medžiagą sveikatos stiprinimo klausimais, skleisti bendruomenėje sveikatos žinias.

Sieksime, kad būtų išsaugotos esamos pirminio ir antrinio lygio sveikatos įstaigos rajoninėse savivaldybėse, užtikrintas įstaigų finansavimas, sveikatos projektų įgyvendinimas.   

 

 

Socialinė parama

Atsakingai planuosime ir organizuosime socialines paslaugas visose savivaldybėse, užtikrinsime bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę, vertinsime ir analizuosime gyventojų socialinių paslaugų poreikius.

Pagal gyventojų poreikius prognozuosime ir nustatysime socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis, socialinių paslaugų finansavimą.

Skatinsime šeimų motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, užtikrinsime socialinių darbuotojų galimybes gauti orų atlyginimą už darbą.

Sudarysime sąlygas šeimoms ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, įveikti socialinę atskirtį.

Mums svarbu, kad socialines paslaugas gautų įvairios žmonių grupės: senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, asmenys su negalia ir jų šeimos, likę be tėvų globos vaikai, socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos, vaikus globojančios šeimos.

Teikdami reikalingas socialines paslaugas (vaikų, senjorų globa), pasitelksime nevyriausybinį sektorių, privačias įstaigas ir labdaros organizacijas bei skatinsime pačių bendruomenių tradicijas.

Įsteigsime Nedarbo paramos fondą.

 

Partijos Tvarka ir teisingumas komandos laukia daug suplanuotų darbų.

 

Mūsų komandą vienija politinė kultūra, kompetencija, profesionalumas ir asmeninė atsakomybė.

 

Tikime Lietuvos žmonių palaikymu visose savivaldybėse, nes esame sąžiningi, principingi ir atsakingi politikai, kuriems rūpi Lietuvos ateitis.