Keletas įžvalgų apie regioninę kultūros politiką

2020-05-11, Loreta Jakinevičienė

Lietuvos kultūros politikos strategija nubrėžia tris kryptis: subalansuota ir integrali kultūros politika, kūrybinga asmenybė ir stiprios tapatybės visuomenė, pridėtinę vertę kurianti kultūra.

Modernios kultūros koncepcijoje pažangi, progresyvi kultūra suprantama kaip egzistuojanti materiali ir dvasinė terpė bei veiksmų visuma. Svarbiausią vaidmenį šioje vietoje užima žmogus – laisvas, harmoningas, dvasiškai ir fiziškai stiprus, pozityvių nuostatų.  

Kaip pasiekti, kad regioninė kultūra taptų pažangia, progresyvia, subalansuota, integralia, kuriančia pridėtinę vertę įvairiose visuomenės gyvenimo srityse kultūra – klausimas diskusinis ir atviras.

Regione susiformavę daug skirtingų kultūros ir meno reiškinių, kurių kuriama pridėtinė vertė vis dar nepanaudojama įvaizdžiui formuoti. Turtingas kultūros, gamtos paveldo laukas nėra įveiklinamas, neišnaudojamos viešosios erdvės, galinčios ir turinčios praturtinti vietos bendruomenės poreikius ir pritraukti naujų lankytojų. Būtina stiprinti šias sritis, pasitelkiant naujų programų kūrimą, viešinimą, bendruomenės aktyvinimą, pažintinių kelių, maršrutų sukūrimą ir integraciją į kokybiško laisvalaikio leidimą.

Ypatingą vietą regiono kultūros formavime turi užimti darnus vertingos tradicijos ir naujovės santykio išlaikymas pasitelkiant turimus resursus, stiprinant kūrybines kompetencijas, skatinant kūrybišką požiūrį į tradiciją ir novatorišką jos pateikimą. Vienas iš pagrindinių, galimų aktyvinimo ir įtraukimo būdų – vietos bendruomenės narių kūrybiško verslumo skatinimas, sukuriant programas, plečiant paslaugų spektrą, gyvinant ir papildant turtingą vietos tradicijų spektrą.

Svarbu kalbėti ir apie kultūros paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo didinimą.

Manau, jog per maža kultūros lauko (kūrėjų ir vartotojų) motyvacija nėra vien ekonominė priežastis. Profesionaliam kultūriniam veiksmui organizuoti yra būtina stiprinti vietos kultūros lauko kompetencijas, ugdyti poreikį bendradarbiauti, dalytis patirtimi, būti socialiai atsakingais. Skirtingų sričių (socialinė sritis, sveikata, švietimas ir kt.) sąveikos trūkumas nulemia tai, kad kultūrinės paslaugos izoliuojasi, nestimuliuoja bendradarbiavimo, sprendžiant bendrąsias bendruomenės problemas. Atskirtį didina ir profesionalaus meno pažinimo ir sklaidos projektų trūkumas.

Dar vienas aspektas, apie kurį reikėtų diskutuoti ir kalbėti, – gyventojų įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą didinimas.

Turimi resursai, infrastruktūra yra per mažai išnaudojami vietos bendruomenės kūrybiškam laisvalaikiui kurti ir leisti. Trūksta kūrybinės raiškos, lavinimosi, pažinimo priemonių vietos bendruomenės kultūriniam įsitraukimui didinti. Nevisiškai išnaudojami turimi gamtos, kultūros paveldo objektai.

Reikėtų atsakyti į klausimą, ar planuojami kultūrinių projekto veiklų rezultatai, jų poveikis tikslinei grupei, bendruomenei, regionui? Kūrybinių projektų veiklos turi numatyti ilgalaikį teigiamą poveikį ir naudą visuomenei, projekto rezultatų tvarumą, sklaidą ir užtikrintą tęstinumą.

Tradiciškai susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos aplinkos kūrimas: viešųjų erdvių panaudojimo, atvėrimo galimybės, pažintinių kelių, maršrutų sukūrimas, naujos edukacinės programos gali būti ne tik bendruomenės įsitraukimo, bet ir aktyvinimo priemonėmis.

Daugybė regione vykstančių tradicinių, vietos kultūrinį identitetą formuojančių renginių, projektų, reiškinių turi ribotas sklaidos galimybes, neperauga lokalumo principo ir yra neįtraukiami į kultūrinio turizmo skatinimo priemones. Dažnai per menkai išnaudojamos tradicinės amatininkystės priemonės, kurios gali tapti vietos kultūrinio savitumo ženklu, taip pat ir prisidėti prie ekonominių, socialinių problemų sprendimo.

Taigi, kolegos, kviečiu atvirai diskusijai. Klausimų gali būti įvairių: politikų požiūris į veiklų koordinavimą; vietos kultūrinis, istorinis palikimas, paveldo objektus aktualizuojantys projektai (veiklos), ugdantys pasididžiavimą savo gyvenama aplinka; atminties institucijų ir jų partnerių kūrybiniai, edukaciniai projektai, aktualizuojantys vietos istorinį palikimą; projektai, veiklos, įtraukiančios vietos bendruomenę į kūrybinį procesą; kūrybinėmis, kultūrinėmis priemonėmis gerinantys gyvenamos aplinkos kokybę; viešųjų erdvių pritaikymas kultūrinėms veikloms, kūrybiškam laisvalaikiui, pažinimui skatinti; kultūrinio pažintinio turizmo skatinimo priemonės; tradicinių amatų centrų edukacinės priemonės, skirtos vietos bendruomenės užimtumui ir verslumui skatinti; kultūrinio švietimo projektai, skatinantys aktyvų įsitraukimą į kūrybinį procesą; etninę kultūrą (ypač gyvąją tradiciją) puoselėjantys projektai.

Rašykime, diskutuokime, nes tik atviroje diskusijoje gali gimti patys geriausi sprendimai.